Személyes adatok védelme

I. Általános rendelkezések

 1. A személyes adatok adatkezelője a Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban csak: „GDPR”) 4. cikkjének 7. pontja alapján Mgr. Dávid Žácik – PROMONE, statisztikai számjel: 45400636, székhely: Na pažiti 810/17, 911 06 Trenčín, Szlovákia (a továbbiakban csak: „adatkezelő“).
 2. Az adatkezelő kapcsolattartási adatai a következőklakcím:
  Na pažiti 810/17, 911 06 Trenčín, Szlovákia
  e-mail cím: dejvo01(@)gmail.com
  telefonszám: +421 903 881 829
 3. A személyes adatok alatt az azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható összes információt értjük; az azonosítható természetes személy az a természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetetten azonosítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, helymeghatározó adatok, hálózati adatok, hálózati azonosító, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 4. Az adatkezelő nem nevezett meg adatvédelmi tisztviselőt.

II. A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az adatkezelő azokat a személyes adatokat kezeli, amelyeket Ön bocsájtott rendelkezésére, illetve azokat a személyes adatokat, amelyet az adatkezelő az Ön megrendelése teljesítése miatt igényelt Öntől.
 2. Az adatkezelő az azonosító és kapcsolattartási adatokat, valamint a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen adatokat kezeli. 

III. A személyes adatok kezelésének jogi oka és célja

 1. A személyes adatok kezelésének jogi oka
 • az Ön és az adatkezelő között kötött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikkének 1 bekezdésének b) pontja alapján,
 • az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges közvetlen marketing gyakorlására (főleg reklámlevelek és hírlevelek küldésére) a GDPR 6. cikkének 1 bekezdésének f) pontja alapján,
 • Ön hozzájárulását adta személyes adatainak közvetlen marketing (főleg reklámlevelek és hírlevelek küldésére) céljából való kezelésére a GDPR 6. cikkének 1 bekezdésének a) pontja és az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló 2004/480. számú törvénykönyv 7. paragrafusának 2. bekezdése alapján abban az esetben, hogy nem került sor termék vagy szolgáltatás megrendelésére
 1. A személyes adatok kezelésének célja
 • megrendelése feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő között kötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése; a megrendeléshez azok a személyes adatok szükségesek, amelyek elengedhetetlenek a megrendelés sikeres elküldéséhez (név és cím, kapcsolattartás), a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez elengedhetetlen feltétel a személyes adatok rendelkezésre bocsájtása, a személyes adatok átadása nélkül a szerződés nem köthető meg, illetve az adatkezelő nem tudja teljesíteni a szerződést,
 • reklámlevelek küldése és további marketing tevékenységek. 
 1. Az adatkezelő részéről a GDPR 22. cikke alapján automatizált döntéshozatalra kerül sor az egyedi ügyekben. Az ilyen jellegű adatkezeléshez Ön kifejezett beleegyezését adta.

IV. Adatok tárolásának ideje

 1. Az adatkezelő a személyes adatokat addig tárolja, 
 • amíg az elengedhetetlenül szükséges az Ön és az adatkezelő között kötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez, valamint az ebből a szerződésből eredő jogérvényesítéshez (5 éven át a szerződési viszony befejeztétől számítva). 
 • amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását a személyes adatok marketing célokra való felhasználásához, illetve legfeljebb 5 évig, amennyiben a személyes adatait a beleegyezése alapján kezelik. 
 1. A személyes adatok tárolási idejének letelte után az adatkezelő törli ezeket az adatokat. 

V. Személyes adatok címzettjei (adatkezelő alvállalkozói)

 1. A személyes adatok címzettjei azon személyek, akik
 • szerződés alapján részt vesznek az áruszállításban / szolgáltatás teljesítésében / azok kifizetésének megvalósításában
 • marketing szolgáltatásokat nyújtanak.
 1. Az adatkezelőnek szándékában áll személyes adatait harmadik országokba (az EU-n kívüli országokba) vagy nemzetközi szervezeteknek eladni. A személyes adatok harmadik országbeli címzettjei levelezési szolgáltatások / felhőalapú szolgáltatások nyújtói.

VI. Az Ön jogai

 1. A GDPR-ben foglalt feltételek mellett az Ön jogai a következők
 • jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
 • jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon a GDPR 15. cikke alapján,
 • jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat a GDPR 16. cikke alapján, illetve jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18.cikke alapján. jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat a GDPR 17.cikke alapján. 
 • tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján.
 • adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke alapján. 
 • jogosult írásban vagy elektronikusan (az adatkezelő címére, illetve e-mail címére küldött levélben) visszavonni hozzájárulását az adatkezeléshez ezen feltételek III. cikkében jelzett feltételek mellett.
 1. Emellett jogosult panaszt tenni az Adatvédelmi hivatalnál abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy megsértették a személyes adatai védelméhez való jogát.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.
 2. Az adatkezelő megtette a szükséges technikai intézkedéseket, az adathordozók és a papíron tárolt személyes adatok védelme érdekében titkosítást használt.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa meghatalmazott személyek férnek hozzá.

VIII. Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelő űrlap használatával történő megrendelés elküldésével megerősíti, hogy tudomásul vette a személyes adatok védelmének feltételeit, és azt annak teljes terjedelmében elfogadja.
 2. Egyetért ezekkel a feltételekkel az online űrlapon lévő beleegyezés megjelölésével. A beleegyezés megjelölésével igazolja, hogy tudomásul vette a személyes adatok védelmének feltételeit, és azt teljes terjedelmében elfogadja.
 3. Az adatkezelőnek jogában áll megváltoztatni ezeket a feltételeket. A személyes adatok feltételeinek új változatát a weboldalain teszi nyilvánossá, egyúttal a személyes adatok feltételeinek új változatát elküldi az Ön e-mail címére is, amelyet előzőleg az adatkezelő rendelkezésére bocsájtott.
Ezek a feltételek 2018.5.25 napjától lépnek hatályba.